Kohti nollapäästöjä ja hiilineutraalia tulevaisuutta

Symetri uskoo vahvasti vastuulliseen toimintaan ja etsimmekin jatkuvasti uusia tapoja auttaa asiakkaitamme parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään suunnittelun ja rakentamisen aikaisia hiilidioksidipäästöjä. Tutkimustyömme on antanut meille näkemystä ja kokemuspohjaa, jonka avulla voimme auttaa asiakkaitamme tekemään ympäristön kannalta hyviä ja järkeviä valintoja. Näin voimme luoda paremman tulevaisuuden kaikille yhdessä.

Keskitymme rakennus- ja valmistavan teollisuuden yritysten tukemiseen, auttaen niitä saavuttamaan Net Zero -tavoitteensa pienentämällä rakentamisen ja tuotteiden hiilijanjälkeä viimeisintä teknologiaa ja osaamista hyödyntämällä.

Kokeneet asiantuntijamme auttavat hyödyntämään vastuullisen suunnittelun ja rakentamisen toimintatapoja sekä hyödyntämään digitaalisia työnkulkuja kustannusten ja materiaaleihin liittyvien päästöjen vähentämiseksi yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa.

Työskentele älykkäämmin ja kestävämmin

Arkkitehtuurin, yhdyskuntasuunnittelun ja rakennusteollisuuden kysyntää ohjaa lisääntyvä kaupungistuminen sekä arkkitehtien, insinöörien ja suunnittelijoiden tarve suunnitella ja rakentaa rakennuksia entistä tehokkaammin ja vastuullisemmin. Energiakulutuksen vähentäminen uusissa ja jo olemassa olevissa rakennuksissa on edelleen tärkeä tavoite, jonka oheen on tullut rakennusmateriaaleihin ja prosessiin liittyvien ympäristövaikutusten sekä jätteiden vähentäminen.

Optimoitu tuotesuunnittelu, tuotevalmistus ja tuotteiden elinkaaren hallinta perustuu asiakkaidemme pyrkimyksiin kehittää pitkäikäisiä ja vastuullisia tuotteita, joilla on hyvä taloudellinen suorituskyky koko niiden elinkaaren ajan. Myös säännöstenmukaiset standardit tietojen kattavaan jäljitettävyyteen sekä materiaalien ja energiankäytön päästöjen optimointiin ohjaavat tätä kehitystä.

Symetri tukee yrityksenne vastuullisuustavoitteita

Symetrin ratkaisutarjonta auttaa rakennus- ja valmistavaa teollisuutta vähentämään energiankäytöstä sekä materiaaleista aiheutuvia päästöjä. Kokeneet teknologia-asiantuntijamme auttavat ottamaan käyttöön vastuullisen suunnittelun ja rakentamisen toimintatapoja sekä hyödyntämään digitaalisen valmistuksen työnkulkuja kustannusten alentamiseksi ja valmistettavuuden parantaiseksi.

Panostamme jatkuvasti omaan teknologiakehitykseen löytääksemme uusia ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaidemme hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita.

Rakennuksen elinkaariarviointi

Rakennuksen elinkaariarviointi

Autamme asiakkaitamme selvittämään rakennusten ja rakennusmateriaalien elinkaarivaikutuksia, saavuttamaan ympäristöystävällisen rakentamisen sertifiointeja ja täyttämään eri maiden ympäristösäädöksiä, joissa elinkaariarvio on pakollinen osa hankesuunnittelua. Symetri on One Click LCA:n (maailman johtava rakentamisen ja tuotteiden elinkaariarviointiohjelmiston kehittäjä ja toimittaja) globaali yhteistyökumppani.

Vähähiilinen suunnittelu

Vähähiilinen suunnittelu

Hiilijalanjäljen pienentämisen potentiaali on suurin hankkeen alkuvaiheessa. Symetri yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tarjoaa ratkaisuja rakentamisen alkuvaiheen suunnittelun ja rakennusmateriaalien valintaan liittyvän päätöksenteon tueksi, huomioiden hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyvät valinnat.

Innovointi

Innovointi

Seuraamme aktiivisesti alan trendejä ja tutkimme asiantuntijoiden kanssa asiakkaidemme toimialojen tarpeita ymmärtääksemme ja löytääksemme uusia tapoja tukea heidän vastuullisuustavoitteitaan. Luo ja Innovoi - käytäntömme avulla etsimme uusia ideoita tuotteille ja palveluille, jotka voisivat auttaa alaa ja asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa.

Symetrin kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan tavoitteet

Symetri,osana Addnode Group:ia, tukee organisaatioita niiden asettamien kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisessa YK:n kestävän kehityksen ja Agenda2030 tavoitteiden mukaisesti, hyödyntämällä myös kansainvälisten organisaatioiden, kuten 2030 Challenges ja Built Environment Declare aloitteita.

Vastuullisuuteen liittyvää termistöä

Hiilidioksipäästöjen vähentäminen (Decarbonization)

Toimenpiteet toiminnastamme aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen (CO2) vähentämiseksi ja kompensoimiseksi ilmakehässä.

Hiilijalanjälki (Carbon footprint)

Tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttama ilmastokuorma eli kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Toisinaan hiilijalanjäljellä viitataan myös kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen sijaan pelkkiin hiilidioksidipäästöihin.

Kasvihuonekaasu (GHG - Greenhouse Gas)

Ilmakehässä olevat kaasut, jotka vangitsevat lämmön. Tärkeimmät kasvihuonekaasut ovat vesihöyry, hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O).

Ilmastonmuutos potentiaali (GWP – GLOBAL WARMING POTENTIAL)

Ilmakehän kasvihuonekaasujen absorboima lämpö; mittaa, kuinka paljon energiaa yhden kasvihuonekaasutonnin päästöt absorboivat ajanjakson aikana suhteessa yhden hiilidioksiditonnin (CO2) päästöihin.

Materiaalien aiheuttamat päästöt (Embodied Carbon)

Kaikki rakennusprosessissa syntyvät hiilidioksidipäästöt siihen saakka kunnes rakennus on käyttövalmis. Tämä sisältää kaikki päästöt raaka-aineen louhinnasta materiaalien tuotantoon, logistiikkaan ja koneiden käyttöön liittyen rakennusprosessin aikana.

Energiankäytöstä aiheutuvat päästöt (Operational carbon)

Rakennuksen käyttövaiheessa syntyvät hiilidioksidipäätöt mm. lämmityksestä, sähköstä, ilmanvaihdosta, ilmastoinnista jne.

Net Zero

Viittaa kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseen mahdollisimman lähelle nollaa, ja kaikki jäljellä olevat päästöt imeytyvät takaisin ilmakehästä hiilinieluihin, kuten valtameriin ja metsiin.

Elinkaariarviointi (LCA - Lifecycle assessment)

Tieteeseen perustuva menetelmä rakennuksen (Building LCA) tai tuotteen (Product LCA) elinkaaren ympäristövaikutusten kvantifiointiin.

Tuotteen ympäristöseloste (EPD - Environmental Product Declaration)

Seloste tuotteen ympäristövaikutuksista sen elinkaaren aikana. Julkiset ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen vahvistamia, ja ne tarjoavat luotettavan ja objektiivisen arvion tuotteista.

Näkemyksiämme vastuullisuudesta

 

 

Uutiset

Symetri lanseeraa Naviate Zeron

Naviate Zero vastaa kiireelliseen tarpeeseen vähentää hiilidioksidipäästöjä, ja antaa arkkitehdeille ja insinööreille mahdollisuuden vertailla rakennusmateriaaleja ja optimoida rakennuksen hiilijalanjälkeä jo suunnitteluprosessin aikana suoraan Revit ...

Lue lisää
Mikko Viertola

Mikko Viertola

Chief Technology Officer
Jyrki Petsalo

Jyrki Petsalo

Finland Rakennussuunnittelun ratkaisut
Markku Koistinen

Markku Koistinen

Finland Director Finland, Product Design & Lifecycle